Pelipalvelimet Vahvat ja tehokkaat palvelimet pelille kuin pelille Net9:ltä

Jos haluttua tuotetta ei löydy listasta, otathan meihin yhteyttä ja asennamme palvelimen sinua varten!


Mitä Net9 Pelipalvelimet sisältää?
Voimaa ja nopeutta, halpaan hintaan

Tehokas laitteisto

Käytämme aina peli­pal­ve­li­mis­sam­me vain uusin­ta ja teho­kkain­ta pal­velin­rau­taa. Tämä ta­kaa sen, että pe­laa­mi­sesi su­juu pal­veli­mella sula­van hy­vin, jopa isoim­mil­la pelaa­ja­mää­ril­lä.

SSD-levyt

Jo­kai­nen pe­li­pal­velin rul­laa huip­pu­no­peil­la yri­tys­ta­son SSD-­le­vyi­llä. Le­vy­jä on aina kak­sin kap­pa­lein jokai­sel­la ko­neel­la, jot­tei pe­laa­mi­sesi kes­key­dy edes le­vyn ha­jo­te­ssa.

Tukea ongelmiin

Hen­ki­lökun­tamme on kou­lu­tet­tu ym­mär­tä­mään pe­li­pal­velin­ten vai­keim­matkin oikut käden­kään­tees­sä. Tavoi­tat mei­dät on­gel­ma­ti­lan­teis­sa niin verk­kosiv­ujen, kuin Sky­pen ja Team­Speakin­kin kautta.

Suojaus palvelunestohyökkäysiltä

Ja vah­va sel­lai­nen. Ovat­ko ban­naa­masi pelaa­jat vi­hai­sia? Ei huolta, suo­jamme kyllä kes­tää hei­dän toi­lai­lunsa. Kehi­tämme jär­jestel­miämme jat­ku­vasti.

Helppokäyttöinen hallinta

Pe­li­pal­veli­miemme hal­linta­pa­neeli on suun­ni­tel­tu mah­dol­li­sim­man help­pokäyt­töi­seksi ja sen käyt­tä­mi­nen onnistuu myös mo­bii­li­lait­teil­la. Ja tämä kaik­ki vielä suo­mek­si.

Matala viive

Tar­jo­amme peli­pal­veli­mia mo­ne­sta eri sijain­nista, kuten Suo­mesta, Ruot­sista ja Rans­kasta. Vali­tes­sasi sijain­nin mah­dol­lisim­man lähe­lle itse­äsi saat pienim­män mah­dol­lisen vii­veen pe­li­pal­veli­mel­lesi.

Käy­tämme peli­palve­limissa yritys­tason merkki­lait­teistoa, ku­ten HP- tai Dell-­palvelin­koneita. Tämä takaa sen, että pal­velin­ten osat on suun­niteltu kestämään jat­kuvaa kuormi­tusta ja päällä­oloa, jol­loin lait­teiston hajoa­misen mahdol­lisuus on pieni. Valit­semme käsin juuri peli­palve­limiin parhai­ten sovel­tuvat proses­sorit ja levyt, jotta pelaa­misesi palve­li­milla olisi mah­dol­lisim­man sulavaa. Kaikki palve­limemme on suun­niteltu pyöri­mään 24/7 ja palau­tumaan auto­maat­tisesti ylei­simmistä vika­tilan­teista.
Koko verk­komme on auto­maattisen val­vonnan alai­sena, joka hälyt­tää henkilö­kun­tamme heti paikal­le ratkai­semaan ongel­maa mikäli moinen havai­taan. Mahdol­liseen palve­limen hajoami­seen on varau­duttu pitä­mällä ylimää­räisiä palve­limia valmii­na otta­maan hajon­neen koneen paikan.

Otamme joka yö varmuus­kopion kol­meen eri maan­tieteel­liseen sijain­tiin tiedostois­tasi. Tämä takaa sen, että missään nimessä tiedos­tosi eivät häviä vaikka kuka tahansa ne poistai­sikin vahin­gossa tai tahal­laan.
Net9 peli­pal­velimet ovat help­poja ja vaivat­tomia hal­lita. Asiak­kaana sinun ei tar­vitse huo­lehtia mistään tieto­ko­neisiin ja niiden huol­tamiseen liit­tyvistä toimen­pitei­stä tai muuten­kaan itse palvelimen käyttö­jär­jestelmän toimin­nasta. Yhtey­temme ovat huippu­luokkaa ja kestävät suurta määrää pelaa­jia, mihin esimer­kiksi harva suoma­lainen koti­yhteys ky­kenee. Palve­limet myöskin pyöri­vät 24/7 ilman kat­koksia palve­lin­salissa, joten mi­tään tar­vetta niiden sam­mutta­miseen ei esi­mer­kiksi pelaa­misen lop­puessa ole.
Tar­joamme monta eri tapaa ottaa yh­teyttä asiakas­pal­veluun, sillä ymmär­rämme että jotkut tyk­käävät soit­taa, toiset lähet­tää sähkö­postia ja toiset pika­vies­­tejä. Tavoi­tat asiakas­palvelum­me puheli­mitse, sähkö­postil­la, verkko­sivus­tolta taikka vaik­kapa Sky­pestä -- valin­ta on sinun. Asi­akas­palvelum­me päi­vystää 24/7 ja on aina val­miina vastaa­maan mah­dol­lisiin ongel­miin tai kysy­myk­siin.
Käytös­säsi on monta eri tun­nettua ja luotet­tavaa maksu­tapaa. Hyväk­symme maksuja tili­siir­toina, verkko­pankki­maksuna, kortti­maksuna, PayPal ja paysafe­card maksuna. Otamme vas­taan myös Bit­coineja.
Kaikki pal­velimet asen­netaan välit­tömästi maksun varmen­tamisen jäl­keen. Jos olet mak­sanut maksusi tili­siir­ron kaut­ta viite­siir­tona, maksun varmen­tumisessa voi mennä kaksi arki­päi­vää. Muita verkko­mak­suta­poja käyt­täessä kui­tenkin maksu var­mentuu välit­tömästi ja pal­velin akti­voituu käyt­töösi heti. Lähe­tämme sinulle kaikki tar­vit­tavat tun­nukset sähkö­pos­tiisi palve­limen käyt­töä varten.